Retningslinjer for oppstart av avdeling

Å starte avdeling er en prosess. En avdeling vokser opp idet en gruppe Holy Riders MC-medlemmer i et geografisk område uformelt begynner å møtes og reise på treff og andre mc-arrangementer sammen. Det kan også bli aktuelt å dele eksisterende avdelinger hvis medlemstallet eller geografisk utbredelse taler for det. Det er sentralstyret som godkjenner oppstart av en ny avdeling, med grunnlag i følgende retningslinjer:

Mål: Det er viktig ved oppstart av ny avdeling at det legges et så godt fundament som mulig før avdelinga formelt starter, slik at dens funksjon blir best mulig.

1. Grunnlag for ny avdeling:

 • Antall medlemmer for å starte ny avd: Det må være minst fem medlemmer, av disse må minst tre være ryggmerkebærere. Lederen bør ha vært ryggmerkebærer i minst to år for å være moden til å drive en avdeling
 • Medlemmene skal være godt åndelig forankret og ha et bevisst kall til Holy Riders MCs evangeliserende oppgave i mc-miljøet
 • Er det Guds ønske eller menneskelige motiver som ligger bak?
 • Er det et stort mc-miljø som blir forsømt dersom det ikke startes avdeling?

2. Forhold til andre avdelinger i Holy Rider MC:

 • Geografisk beliggenhet, minst tre kvarter eller 5–6-mil til naboavdeling
 • Det må være nok medlemmer i avdelingen til å drive den
 • Oppstart bør være ønsket av nærmeste avdeling, disse bør ha god kontakt
 • Det startes ikke ny avdeling på bakgrunn av splid eller vanskelig samarbeid

3. Forhold til Holy Riders MC sentralt:

 • Det forventes en tett toveiskommunikasjon med sentralstyret i forkant og etter oppstart av avdeling
 • Det forventes at medlemmene tar del i så mange av Holy Riders MCs sentrale arrangementer som mulig, for å bli kjent med klubbens visjoner og oppgaver
 • Oppstart av avdeling gjøres på Årsmøtet eller Pilegrimstreffet, med forbønn for avdelingen og deres medlemmer
 • Prøvetid: avdelingen evalueres etter ett års drift.

Sentralstyret skal ha gode grunner for å avvike fra retningslinjene, men i tilfeller der det er spesielt vanskelig å praktisere retningslinjene, kan sentralstyret fravike disse.

(Retningslinjer vedtatt av sentralstyret 12.08.2000)

Translate »