Nasjonale statutter, Holy Riders MC Skandinavia

1. Virkeområde

1.1. Disse statutter gjelder for Holy Riders MC i Norge og andre områder lagt under Holy Riders MC, nasjonalområde Norge. Disse statutter er underlagt de til enhver tid gjeldende internasjonale statutter for Holy Riders MC.

2. Organisasjonsstruktur

2.1. Sentralstyret og presidenten fungerer som Holy Riders MC nasjonalområde Norges nasjonale styre og president, og som klubbens internasjonale styre og president.

3. Utdeling/bæring av ryggmerket

3.1. Utdeling av ryggmerket kan skje to ganger i året, på Pilegrimstreffet og årsmøtet.
3.2. Holy Riders prospect er en frivillig ordning som den enkelte avdeling kan benytte etter behov. For de avdelingene som ønsker å benytte prospectordningen, gjelder følgende retningslinjer for å bli prospect:

a) De avdelinger som ønsker særregler til prospectordningen innenfor de gjeldende statutter kan utarbeide slike. Disse må godkjennes av sentralstyret.
b) Man må ha vært HR-medlem sentralt og i avdelingen minst et ½ år.
c) Man kan bli prospect fra fylte 18 år om man har et ønske om å være aktiv i HR for senere å bære ryggmerket.
d) Prospect skal bære avdelingens undermerke og kan bære prospect-, klubb- og avdelingsstriper over venstre bryst. Annen bruk av avdelingens undermerke i kombinasjon med bryststripene kan godkjennes av sentralstyret.

4. Årsmøtet

4.1. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Innkallingen skal skje to ganger, første gang åtte uker før fastsatt dato, og andre gang senest to uker før fastsatt dato. Dato for årsmøtet fastsettes av sentralstyret.
4.2. Første gangs innkalling skal inneholde forslag til dagsorden, forslag til kandidater til de forskjellige tillitsverv samt invitasjon til medlemmene om å komme med forslag, ønsker osv. Tidsfrist for svar skal være to uker etter innkallingens utsendelse.
4.3. Andre gangs innkalling skal inneholde korrigert saksliste og dagsorden, samt liste over kandidater til valg.
4.4. Årsmøtet velger møteleder. Årsmøtet skal behandle alle saker som er ønsket tatt opp av medlemmene. Årsmøtet velger sentralstyret, samt gir mandat til drift av Holy Riders for kommende år. Mandater som gis i strid med gjeldende lover og statutter er ikke bindende. Årsmøtet skal godkjenne, evt. underkjenne sentralstyrets regnskap og disposisjoner for det foregående år, samt godkjenne budsjett for inneværende år.

5. Ekstraordinært årsmøte

5.1. Hvis minst 25% av medlemmer i nasjonalområde Norge krever det, skal ekstraordinært årsmøte avholdes innen 2 måneder fra dato da krav om slikt årsmøte ble mottatt av sentralstyret. Krav skal sendes rekommandert til presidenten, som deretter skal kalle sammen til styremøte. Saksliste for slikt styremøte skal være de spørsmål som er tatt opp i kravet til ekstraordinært årsmøte. Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte uten forutgående krav fra medlemmene. Ekstraordinært årsmøte kan ta opp de samme saker som ordinært årsmøte.

6. Sentralstyret

6.1. Sentralstyret skal bestå av 7 medlemmer samt 2 vara, valgt av årsmøtet. President velges på årsmøtet. De øvrige verv fordeles i konstituerende styremøte. Følgende verv skal besettes ved konstituerende styremøte: visepresident, ansvarlig redaktør, styresekretær, medlemssekretær, kasserer og rekvisitaansvarlig. Sentralstyret er ansvarlig for den daglige ledelse av klubben innenfor de mandater som er gitt av årsmøtet og rammen av gjeldende statutter. Sentralstyrets medlemmer fungerer alle som åndelige ledere. I saker som ikke dekkes av gitte mandater og gjeldende statutter har sentralstyret myndighet til å ta avgjørelser inntil årsmøtet eventuelt underkjenner disse.
6.2. Medlemssekretær, kasserer, sekretær og rekvisitaansvarlig er verv/oppgaver som kan delegeres til andre, men ansvaret for oppgavene ligger fortsatt på styremedlemmet. Dette for at styremedlemmene kan få mer tid til besøk hos avdelingene, åndelig veiledning, telefonsamtaler, evt. konfliktløsing m.m. Derfor er følgende kvalifikasjoner ønskelig hos styremedlemmene: åndelig ressursperson, praktiske og organisatoriske egenskaper, motivasjonsevne, inspirasjonsevne.
6.3. Sentralstyret bestemmer treffkomite for Pilegrimstreffet kommende år, og avgjørelsen gjøres kjent på årets Pilegrimstreff. Valgkomiteen finner kandidater til treffkomité.

7. Endring av nasjonale statutter

7.1. Forslag til endring av de nasjonale statuttene for nasjonalområde Norge skal være innkommet til sentralstyret senest seks måneder før årsmøtet. Ved slikt innkommet forslag, skal sentralstyret for anledningen nedsette en komite som kan bestå av styremedlemmene eller andre som sentralstyret finner, til å vurdere forslaget i lys av de øvrige statutter, samt sende dette ut sammen med første gangs innkalling til årsmøtet. Frist for kommentar til foreslått endring skal være seks uker før årsmøtet. For at endringen skal kunne godkjennes, må det godtas av minst 2/3 av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmene.
7.2. Alle forslag om nye statutter eller endringer til de eksisterende statutter, skal ha minst 15 medlemmer bak for å kunne stilles. Sentralstyret har rett til å stille statutt-/endringsforslag.

8. Valg

8.1. Årsmøtet velger sentralstyret.
8.2. Kun medlemmer med gyldig ryggmerke og betalt årskontingent er stemmeberettiget på sentralt årsmøte. Alle medlemmer med betalt årskontingent har talerett på årsmøtet. Alle kandidater til sentralstyret må være ryggmerkebærere. Personer som ønsker å stille som kandidat til sentralstyret må melde dette til valgkomitéen innen seks uker før årsmøtet. Dersom for få kandidater har meldt seg innen fristen, kan senere anmeldte kandidater stille inntil 24 timer før årsmøtets start. Kandidatur skal meldes skriftlig. Nye kandidater kan kun fremmes på årsmøtet dersom det på forhånd ikke har lykkes å fremskaffe kandidater, eller dersom disse har trukket seg. Kandidater som har meldt seg etter 6-ukersfristen kan uansett ikke påregne å bli presentert i innkalling, og må bære ulempen ved ikke å kunne få forhåndsstemmer.
For kandidater som kommer inn under 24 timersfristen, skal sentralstyret gi en innstilling til årsmøtet om medlemmet bør få stille som kandidat til valget. Årsmøtet skal ved skriftlig valg godkjenne medlem¬¬¬met som kandidat ved at minst 1/2 av stemmene står bak kandidaturet.
Avstemming foregår skriftlig til styre- og presidentverv, forøvrig kan valg foregå ved akklamasjon der det kun er tilstrekkelig antall kandidater i forhold til verv som skal dekkes opp.
8.3. Medlemmer som ikke har anledning til å møte, kan avlegge forhåndsstemme. Sentralstyret organiserer forhåndsstemmingen slik som til enhver tid er mest hensiktsmessig.
8.4. Årsmøtet skal i tillegg til å velge et sentralstyre også velge revisor for kommende års regnskap. Det skal også velges en valgkomité.
8.5. Alle styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år. På årsmøtet velges hvert år tre styremedlemmer. Annethvert år velges i tillegg president. Om et varamedlem fast overtar plassen til et styremedlem, blir varamedlemmet sittende ut perioden til styremedlemmet.

9. Avvikling

9.1. Holy Riders MC, nasjonalområde Norge kan avvikles som klubb dersom ¾ av de stemmeberettigede medlemmene på årsmøtet krever det.
9.2. Dersom ikke øvrige nasjonalområder av Holy Riders MC eksisterer på avviklingstidspunktet, foretar årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte de nødvendige disposisjoner over nasjonalområdets aktiva og passiva. Ved naturlig oppløsning, foretar sentralstyret de nødvendige disposisjoner.

10. Tillegg

10.1. Det er adgang til å vedta flere punkter til disse statuttene gjennom vanlig saksbehandling og ved simpelt flertall på årsmøtet, hvis disse ikke strider imot noen av de allerede vedtatte statutter.

Translate »