Internasjonale statutter, Holy Riders MC

1. Virkeområde

1.1. Disse statutter gjelder for alle nasjonale og internasjonale grupper av Holy Riders MC.

1.2. Disse statutter er overordnet nasjonale statutter, vedtekter og praksis.

1.3. Disse statutter er underordnet Bibelen som Guds levende ord.

1.4. Disse statutters originalspråk er engelsk. Dersom det oppstår forskjell i forståelsen av statuttene mellom originalspråket og en oversettelse, gjelder statuttene slik de må forstås på originalspråket.

2. Målsetting

2.1. Holy Riders er en tverrkirkelig, evangelisk motorsykkelklubb bestående av kristne motorsyklister og andre interesserte. Klubbens formål er å arbeide for spredning av evangeliet om den oppstandene Jesus Kristus som vår Herre og Frelser.

2.2. Holy Riders ser det som sin oppgave å arbeide i motorsykkelmiljøet og blant ungdom og voksne i utkanten av dette miljøet, samt ellers hvor det måtte være behov. Holy Riders ønsker også aktivt å engasjere seg i arbeidet for et rusfritt MC-miljø, samt for trafikksikker og hensynsfull kjøring. Dette ved at medlemmene går foran med et godt eksempel.

2.3. Sett i lys av Herrens påbud om å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler, vil det falle naturlig at medlemmene tar del i så mange av klubbens aktiviteter som mulig for den enkelte, og at medlemmene også utenfor disse aktivitetene er verdige representanter for Holy Riders og for det etiske og moralske livssyn som klubben representerer

3. Organisasjonsstruktur/ledelse

3.1. Holy Riders MC er inndelt i nasjonalområder. Et nasjonalområde består av ett eller flere land eller deler av land.

3.2. Et nasjonalområde ledes til daglig av en nasjonal president med et nasjonalt styre.

3.3. Internasjonal president og internasjonalt styre skal komme fra og innsettes av høyeste beslutningsorgan i nasjonalområde Norge. Disse er overordnet nasjonale presidenter og styrer. Nasjonal president og nasjonalt styre for nasjonalområdet Norge kan sammenfalle med internasjonal president og styre.

3.4. Nasjonale presidenter fra alle nasjonalområder møtes til presidentmøte minst 2 ganger i året. Internasjonal president har ansvaret for at dette blir gjennomført. Nasjonale presidenter har møteplikt på disse møtene. Møtene har som mål å binde klubben sammen internasjonalt og koordinere internasjonal virksomhet i henhold til klubbens målsettinger.

3.5. Alle presidenter, styremedlemmer og ledere på forskjellige plan skal innen ett år fra tiltredelse av sitt verv ha gjennomgått klubbens gjeldende ledertreningsopplegg. Presidentmøtet koordinerer ledertreningsopplegget.

3.6. Alle klubbens styrende organer skal for sitt ansvarsområde følge opp at klubben fungerer i henhold til klubbens målsetting, internasjonale og nasjonale statutter, men først og fremst i henhold til Bibelens ord. Styreorgan som misligholder sitt ansvar kan avsettes av overordnede styreorgan.

4. Nasjonalområder

4.1. Ved oppstart av Holy Riders MC i et land eller område utenfor eksisterende nasjonalområder, legges medlemmene der direkte under internasjonal president og styre i en prøveperiode. Internasjonal president og styre definerer retningslinjer for, og vurderer når det er grunnlag for å gi landet eller området nasjonalområdestatus.

4.2. Nasjonalområdene fører selv register over sine medlemmer, og rapporterer inn sine medlemslister til Norge to ganger i året. For å være registrert som medlem må nasjonalområdets fastsatte medlemskontingent være betalt.

4.3. Internasjonal president og styre kan vedta å avkreve nasjonalområdene for kontingent til inndekking av administrasjonsutgifter for klubbens internasjonale virksomhet.

4.4. Før et nasjonalområde opprettes må medlemmene i området utarbeide nasjonale statutter som beskriver organisering av høyeste beslutningsorgan, valg av president og styre, beslutningsprosesser i nasjonale saker og hvordan avstemming i internasjonale saker skal foregå. Statuttene må godkjennes av internasjonal president og styre for å være gyldige.

4.5. Internasjonal president og styre kan underkjenne ny nasjonal president i andre nasjonale områder enn Norge.

4.6. Et nasjonalområde og alle nasjonalområdets avdelinger skal ha et bønnenettverk som påkaller Gud for beskyttelse, ledelse og fremgang i klubbens arbeid og for menneskene i og rundt klubben.

4.7. Dersom et nasjonalområde vesentlig viker av fra klubbens målsetting og statutter, ikke lenger har en godt fungerende administrasjon/ledelse, mister det meste av medlemsmassen eller andre vanskelige forhold oppstår, skal internasjonal president og styre arbeide sammen med nasjonalområdet for å finne løsninger på problemene. Dersom dette ikke fører fram kan internasjonal president og styre avvikle nasjonalområdet. Nasjonalområdet går da tilbake under internasjonal administrasjon som beskrevet i statutt 4.1.

4.8. Dersom et nasjonalområde avvikles overdras nasjonalområdets eiendeler og midler til Holy Riders internasjonalt. Dersom nasjonalområdet Norge avvikles, overlates videre drift av klubben internasjonalt til presidentmøtet.

5. Utdeling/bæring av ryggmerket

5.1. For å kunne motta og bære ryggmerket må man bekjenne seg som personlig kristen.

5.2. For å kunne motta ryggmerket må man være aktivt medlem av en lokalavdeling der dette finnes og ha undertegnet internasjonal ryggmerkekontrakt med Holy Riders MC i sitt nasjonalområde. Ryggmerkekontrakten må alltid være i samsvar med gjeldene statutter. Det er nasjonal president og styre som tildeler ryggmerket på anmodning fra avdelingsstyret. Medlemmer som av spesielle grunner ønsker det, har anledning til å søke direkte til sitt nasjonalområdes president og styre om ryggmerke.

5.3. Man må ha vært medlem av Holy Riders de siste 12 måneder og være fylt 19 år for å kunne motta ryggmerket.

5.4. Utdeling av ryggmerket skal skje som en offentlig innsettelse med forbønn, på arrangement hvor et stort antall medlemmer fra hele nasjonalområdet der ryggmerkesøkeren er hjemmehørende deltar. Hvert nasjonalområde vedtar 1-2 årlige arrangementer der ryggmerket deles ut.

5.5. Det er kun ett ryggmerke som er gyldig i forbindelse med Holy Riders.

5.6. Det skal ikke nytes alkohol eller andre rusmidler ved bæring av ryggmerket.

5.7. Det oppfordres til at det ikke røykes ved bæring av ryggmerket der dette kan ha en uheldig effekt utad.

5.8. Ved misbruk av ryggmerket kan avdelingsstyret i samråd med nasjonal president og styre innkreve ryggmerket. Misbruk omfatter også manglende betaling av kontingent.

5.9. Det er ikke tillatt å bære andre kombinasjoner av merker og striper i Holy Riders enn de som er nevnt i de internasjonale og det aktuelle nasjonalområdets statutter.

6. Endringer og tillegg i internasjonale statutter

6.1. Minst 20% av ett nasjonalområdes medlemmer, eventuelt 100 medlemmer fra nasjonalområdet dersom dette utgjør mindre enn 20%, kan fremme forslag til endringer og tillegg i internasjonale statutter overfor sitt nasjonalområdes høyeste beslutningsorgan. Nasjonal president og styre kan også fremme slikt forslag. På bakgrunn av stilt forslag skal nasjonalområdets høyeste beslutningsorgan behandle hvorvidt forslaget skal fremmes internasjonalt.

6.2. Internasjonal president og styre har rett til å fremme forslag til endring eller tillegg i internasjonale statutter internasjonalt.

6.3. Hvert nasjonalområde har én stemme i saker om endringer og tillegg i internasjonale statutter. For at forslaget skal bli vedtatt kreves minst 2/3 av stemmene fra nasjonalområdene.

6.4. Internasjonal president og styre kan nedlegge veto mot endring av og tillegg i internasjonale statutter. Bruk av vetoretten rapporteres høyeste beslutningsorgan i nasjonalområde Norge, som kan overprøve internasjonal president og styres vedtak ved simpelt flertall.

7. Eksklusjon

7.1. Et medlem av Holy Riders kan ekskluderes på følgende grunnlag:

7.1.1. Gjentatte tilfeller av rusmisbruk i forbindelse med klubbens aktiviteter, uten vilje til korreksjon.

7.1.2. Oppførsel som skader klubbens renommé og vanskeliggjør dens arbeid, uten vilje til korreksjon.

7.2. Eksklusjon av et medlem kan kun vedtas av det nasjonale styret i nasjonalområdet der medlemmet hører hjemme ved flertall, i samråd med avdelingsstyret der medlemmet hører til. Selve eksklusjonen utføres av minst to fra det nasjonale styret sammen med minst to fra avdelingsstyret. Før denne eksklusjonen skjer, skal avdelingsstyret ha hatt flere samtaler med den personen det gjelder, og til slutt en samtale der to fra det nasjonale styret er til stede.

7.3. Dersom noen i avdelingsstyret eller nasjonalt styre har nære slektsbånd til medlemmet, er i et parforhold med medlemmet eller er direkte berørt av eksklusjonsgrunnen, bortfaller vedkommendes medvirkning i eksklusjonen. Dersom medlemmet ikke hører inn under en avdeling, eller medlemmet selv sitter i avdelingsstyret, bortfaller hele avdelingsstyrets medvirkning i eksklusjonen.

7.4. Internasjonal president og styre skal informeres om en aktuell eksklusjon før den utføres, og godkjenne denne.

8. Avvikling

8.1. Dersom Holy Riders avvikles i Norge, overlates videre drift av internasjonale Holy Riders MC til presidentmøtet. Dersom ikke andre nasjonalområder eksisterer, avvikles klubben internasjonalt etter de nasjonale norske statuttene.

8.2. Ved avvikling av Holy Riders MC internasjonalt skal midlene gå til kristne formål.

Translate »